Nuttige informatie voor aankomende studenten - Vrije Universiteit Amsterdam (2024)

 • Algemeen

  Bekijk ook de VU Wegwijzer; deze biedt jou een overzicht van alle belangrijke, leuke en nuttige zaken die je op weg helpen bij de start van jouw studie aan de VU.

  Meer informatie over je vakken kun je vinden in de Studiegids.

  In de academische kalender vind je informatie over de semester-, examen- en herkansingsdata en de gezamenlijke feestdagen van de VU.

 • Boeken

  In de vakomschrijvingen in de Studiegids vind je de literatuur die je nodig hebt voor elk vak. Informatie over extra benodigde literatuur ontvang je vaak tijdens het eerste college van het betreffende vak of via Canvas.

  Let op dat je de actuele druk van je studieboeken aanschaft. Je kunt alle benodigde literatuur online aanschaffen in de VU Boekhandel, eventueel met korting via de studievereniging.

  Bekijk je boekenlijst!

 • Canvas

  De digitale leeromgeving van de VU is Canvas. Voor ieder vak is er in Canvas een cursus aangemaakt, waar je automatisch toegang toe hebt als je ingetekend bent voor een vak. Op Canvas vind je onder andere de studiehandleiding van het vak en handige documenten, zoals voorbeelden van tentamenvragen. Ook houdt de docent je op de hoogte van de voortgang en zal je soms opdrachten moeten inleveren. Na een hoorcollege zetten docenten de collegesheets vaak ook op Canvas, zodat je die thuis nog eens kunt bestuderen.

 • Handige apps

  Doe je mee aan de VU Introductiedagen? Download dan de VU Introduction Days app. Alle updates vóór en tijdens de introductiedagen vind je in deze app. Ook vind je er als eerste het programma en krijg je alvast een sneak peek van wat je gaat doen! De app is beschikbaar via de App Store en Google Play Store.

 • Handleiding digitale diensten

  Ben je nieuw op de VU? Om wegwijs te worden in de digitale sites en platforms van de VU, hebben we een handleiding gemaakt om je op weg te helpen binnen deonline omgeving van de VU(o.a. intekenen voor vakken/tentamens), Canvas en de Universiteitsbibliotheek. Zeer nuttig om voor de start van je studie even door te nemen!

 • Onderwijs- en Examenregeling (OER)

  In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) zijn het examenprogramma en alle regelingen over het onderwijs formeel vastgelegd. Zo vind je in de OER o.a. de regels rondom toetsing en examinering, de inrichting van de opleiding en regelingen in het kader van studievoortgang en studiebegeleiding. De OER is bindend. Indien er verschillen bestaan tussen de OER en de Studiegids, geldt de regelgeving zoals beschreven in de OER. Als student word je geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de OER. Je vindt de OER in de Studiegids van jouw opleiding.

 • Eduroam en draadloos internet

  Eduroam (education roaming) maakt het mogelijk om op een veilige manier gebruik te maken van het wifinetwerk van een onderwijs- of onderzoeksinstelling. Meer informatie over het instellen van Eduroam vind je op: vu.nl/wifi

 • VU-mail

  Als student van de VU krijg je aan het begin van je studie een eigen e-mailadres. In je VU-mailbox ontvang je onder andere belangrijke mededelingen over:

  • de uitval van colleges,
  • voorlichtingsbijeenkomsten,
  • het stage-aanbod en andere relevante informatie,
  • je studievoortgang en het bindend studieadvies (BSA).

  Let op! De universiteit en je faculteit gebruiken uitsluitend je VU e-mailadres om je te informeren over je studie. Check daarom regelmatig je VU-mail, zodat je geen belangrijke informatie over je opleiding mist. Alle mail die je van de VU ontvangt, komt dus binnen in je VU-mail. Je kunt je VU-mail niet doorschakelen naar je persoonlijke e-mailadres.

  Je VU-mail raadpleeg je via internet (webmail). Dit kan zowel op de campus als daarbuiten via outlook.office.com of via de e-mail button op je dashboard op VU.nl. Je logt in met je VUnetID of je VU e-mailadres en wachtwoord.

 • VUnetID en VU.nl

  Het VUnetID is jouw gebruikersnaam met wachtwoord waarmee je toegang krijgt tot allerlei digitale services van de VU, zoals je persoonlijke dashboard op VU.nl en Canvas. Je hebt je VUnetID ook nodig voor digitale tentamens. Als je je VUnetID kwijt bent, kun je terecht bij de Studentenbalie. Houd je collegekaart of legitimatie bij de hand.

  VU.nl is een belangrijke bron van informatie tijdens je studie. Via je persoonlijke dashboard vind je relevante informatie zoals je e-mail, je persoonlijke rooster, cijfers voor tentamens, belangrijke mededelingen, nieuws en alles wat je wilt weten over vakken, tentamens, studentenwelzijn of studentbegeleiding. Zodra je je inloggegevens hebt ontvangen en je aanmelding rond is, kun je inloggen op je dashboard.

 • Rooster

  Via rooster.vu.nl kun je, nadat je bent ingelogd met je VUnetID en wachtwoord, jouw persoonlijk rooster inzien. Je rooster wordt gebaseerd op de hoorcolleges, werkgroepen en tentamens van de vakken waarvoor je bent ingetekend. Je kunt hier ook zonder in te loggen het rooster bekijken door een bepaald vak of studieprogramma te selecteren.

  Het rooster wordt regelmatig bijgewerkt. Het is daarom belangrijk dat je regelmatig de roosterwebsite raadpleegt.

  Meer informatie over het rooster

 • Studiegids

  De informatie in de Studiegids is onmisbaar als informatiebron. De Studiegids gaat in op de inhoud van het onderwijs (o.a. vakken, perioden, literatuur) en de toetsvorm(en). Ook vind je er de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding en kun je onder 'Programma' een jaarschema van jouw opleiding en/of afstudeerrichting downloaden. Zorg dat je bij ieder vak bekend bent met de informatie in de Studiegids.

 • Vragen?

  Heb je nog vragen over je inschrijving? Stel ze dan aan de Studentenbalie

 • Nuttige informatie voor aankomende studenten - Vrije Universiteit Amsterdam (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Rob Wisoky

  Last Updated:

  Views: 5841

  Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

  Reviews: 83% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Rob Wisoky

  Birthday: 1994-09-30

  Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

  Phone: +97313824072371

  Job: Education Orchestrator

  Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

  Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.